Wspólnie tworzymy czysty świat

Centrala

ul. Kołobrzeska 5 07-410 Ostrołęka

Email

mpk@purehome.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.mpk.net jest MPK Pure Home Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213157, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 758-211-70-04, REGON 551318936.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie mogą nam Państwo udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPK Pure Home Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213157, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 758-211-70-04, REGON 551318936.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail:biuro@purehome.pl ub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: biuro@purehome.pl

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię
 • nazwisko
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 • adres realizacji usługi

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • na podstawie udzielonej zgody tam, gdzie została udzielona w celu i zakresie z niej wynikającym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ;
 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa tam, gdzie ustawa nakłada taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach marketingowych, promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z wykonaną usługą, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne dla realizacji określonego celu, a brak podania tych danych może utrudnić lub uniemożliwić jego realizację.

 

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres niezbędny do realizacji celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych lub
 • przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (6 lat, dla roszczeń przed 09.07.2018 r. – 10 lat dla konsumentów; 3 lata – dla przedsiębiorców);
 • tam, gdzie podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, dane będą przechowywane przez okres ważności udzielonej zgody;
 • w pozostałych przypadkach dane te będą przechowywane do czasu realizacji celów, dla których zostały przetworzone, chyba że konieczność przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 Jakie ma Pan/Pani uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wycofanie zgody może skutkować brakiem możliwości realizacji celów, dla których dane są przetwarzane.

Prośbę w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć elektronicznie na adres e-mail: biuro@purehome.pl

Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-405 Ostrołeka która znajduje się w Polsce.

Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Polsce przy ul. Centrum danych KEI, Józefa Marcika 27 C-D, 30-443 Kraków

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym  danych osobowych.

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani prawa zostały naruszone?

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie
 10. Operator korzysta remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświelić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

Zamów by zamówić kontener