Wspólnie tworzymy czysty świat

Centrala

ul. Kołobrzeska 5 07-410 Ostrołęka

Email

mpk@purehome.pl

Regulamin

REGULAMIN

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

FIRMY MPK Pure Home Sp. z o.o.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument stanowi Regulamin Świadczenia Usług i zawierania umów na odległość przez firmę MPK (dalej Regulamin). Firma MPK oznacza przedsiębiorstwo MPK Pure Home Sp. z o.o.  działające pod MPK Pure Home Sp. z o.o. pod adresem: ul. Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołeka.

Regulamin określa tryb składania zamówień na usługę firmy MPK polegającą na jednorazowym podstawieniu kontenera na wybrane odpady i odbiorze zapełnionego kontenera (dalej Usługa), a także tryb i konsekwencje zawarcia z firmą MPK umowy na wykonanie Usługi na odległość (dalej Umowa).

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Kliencie, oznacza to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zamierzają skorzystać lub korzystają z Usługi na podstawie umowy zawartej na odległość.
 2. Konsumencie, oznacza to osobę fizyczną zawierającą z firmą MPK umowę o świadczenie Usługi nie związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Serwisie, oznacza to Serwis Internetowy firmy MPK dostępny pod adresem mpk.net.pl (dalej Serwis)

Biuro obsługi klienta zlokalizowane jest w siedzibie firmy MPK przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-410 Ostrołęka. Czynne jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w godzinach: poniedziałek-piątek 6:00-16:00, a kontakt możliwy poprzez pocztę mailową pod adresem: biuro@purehome.pl lub telefonicznie pod nr telefonów: 888 222 111 lub 29 769 18 00.

§2

TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Usługa opisana w niniejszym Regulaminie i której Regulamin dotyczy może zostać zamówiona wyłącznie w Serwisie poprzez wybranie zakładki/odnośnika „Zamów kontener” (dalej formularz zamówienia).
 2. Aby zamówić Usługę Klient musi wypełnić formularz zamówienia i uzupełnić lub wybrać pola oznaczone jako „pola wymagane”. Nieuzupełnienie „pól wymagalnych” lub ich błędne wypełnienie uniemożliwi firmie MPK zawarcie Umowy i wykonanie Usługi.
 3. Usługa obejmuje jednorazowe podstawienie wybranego kontenera na odpady, a następnie jego odebranie przez firmę MPK, która zagospodarowuje odebrane odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługa wykonywana jest z następującymi ograniczeniami wskazanymi w formularzu zamówienia:
  1. wyłącznie w oznaczonych miejscowościach,
  2. wyłącznie w oznaczonych rodzajach kontenerów i ograniczeniem ilości kontenerów do jednego,
  3. wyłącznie w oznaczonych rodzajach odpadów,
  4. wyłącznie w wybranych dniach i godzinach,
  5. innych wyraźnie podanych w treści.
 5. Do chwili potwierdzenia zamówienia Usługi przez Klienta polegającego na aktywowaniu polecenia: „Zamawiam i płacę u kierowcy”, informacje edytowane w Serwisie w zakładce „Zamów kontener” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określając w szczególności:
  • . główne cechy Usługi z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się,
 1. dane rejestrowe i kontaktowe firmy MPK,
 2. łącznym wynagrodzeniu za Usługę wraz z podatkami,
 3. sposobie i terminie zapłaty,
 4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez firmę MPK.
 1. Na etapie wypełniania formularza zamówienia i po złożeniu zamówienia na Usługę, firma MPK zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez firmę MPK, w tym podjęcia czynności przed zawarciem umowy. Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych udzielana na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia znajduje się w Serwisie w zakładce RODO. Zbierając dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy na Usługi, firma MPK zakłada, iż wprowadzana są one do systemu teleinformatycznego przez osobę, której te dane dotyczą.

§3

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy na Usługi niezbędne jest właściwe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz złożenie wymaganych w tym formularzu oświadczeń.
 2. W chwili potwierdzenia zamówienia Usługi przez Klienta polegającego na aktywowaniu polecenia: „Zamawiam i płacę u kierowcy”, Klient i firma MPK zawierają Umową na wykonanie przez firmę MPK na rzecz Klienta Usługi.
 3. Dzień złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 jest dniem zawarcia na odległość Umowy na świadczenie Usługi przez firmę MPK na rzecz Klienta.
 4. Firma MPK potwierdza najważniejsze postanowienia zawartej Umowy, poprzez przesłanie potwierdzenie zamówienia na adres mailowy podany przez Klienta.
 5. Umowa zawarta z Klientem ma charakter umowy jednorazowej. Po stronie firmy MPK powstaje obowiązek wykonania zamówionej Usługi, a po stronie Klienta obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Strony Umowy zobowiązane są współdziałać przy jej wykonaniu.
 6. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Jeżeli wykonanie Usługi ma rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy przez Konsumenta, może to nastąpić jedynie na wyraźnego oświadczenie Konsumenta zawierające żądanie wykonania Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. W przypadku braku takiego wyraźnego oświadczenia Usługa zostanie wykonana w dodatkowym, uzgodnionym terminie po wygaśnięciu prawa do odstąpienia od Umowy.
 8. Po wykonaniu Usługi na żądanie Konsumenta, o którym mowa w ust.6, Konsument utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust.6, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem.
 10. Zapłata za Usługę akceptowalna jest wyłącznie w formie gotówkowej do rąk kierowcy pozostawiającego w umówionym miejscu zamówiony kontener, który jest umocowany do odbioru wynagrodzenia od Klienta, chyba że płatność odroczona w formie przelewu została uprzednio uzgodniona z klientem
 11. W przypadku braku zapłaty w sposób wskazany powyżej firma MPK może powstrzymać się z własnym świadczeniem wynikającym z Umowy do momentu zapłaty umówionego wynagrodzenia. W takim przypadku firma MPK może zadać wynagrodzenia za część rzeczywiście spełnionego świadczenia oraz dochodzić odszkodowani na zasadach ogólnych.
 12. Na poczet wykonania Usługi składają się m.in. następujące świadczenia:
  1. obsługa administracyjna zamówienia Usługi,
  2. przygotowanie i obsługa techniczna kontenera i środka transportu,
  3. wynagrodzenie pracowników firmy MPK obsługujących złożone zamówienie,
  4. transport kontenera.
 13. Jeżeli po wykonaniu Usługi firma MPK stwierdzi, iż rodzaj odebranych odpadów był inny niż wynikał z zawartej Umowy lub waga odebranych odpadów była wyższa niż dopuszczalna ładowność zamówionego kontenera lub odebrane odpady ze względu na ich ilość oraz gabaryty wystawały poza obrys zewnętrzny kontenera, firma MPK obciąży Klienta dodatkowymi kosztami rzeczywiście spełnionego świadczenia. Firma MPK zobowiązuje się powiadomić Klienta o zamierzonym obciążeniu dodatkowymi kosztami przed wystawieniem faktury i wyznaczyć dodatkowy termin na zajęcie stanowiska przez Klienta.

§4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące wykonanej przez firmę MPK Usługi mogą być składane w formie pisemnej, telefonicznej, mailowej lub osobiście w biurze obsługi Klienta firmy MPK.
  Biuro obsługi klienta zlokalizowane jest w siedzibie firmy MPK przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-410 Ostrołęka. Czynne jest od poniedziałku do piątyku (z wyłączeniem świąt) w godzinach: poniedziałek-piątek 6:00-19:00, a kontakt możliwy poprzez pocztę mailową pod adresem: biuro@purehome.pllub telefonicznie pod nr telefonów: 29 769 18 00 lub 888 222 111.
 2. Firma MPK udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedz jest udzielana w formie mailowej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub na żądanie klienta w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Klienta.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), na podstawie przepisów tej ustawy istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, jednakże nie obejmuje postępowań reklamacyjnych, rozpatrywania skarg konsumentów przez przedsiębiorcę, a także bezpośrednich negocjacji między konsumentem a przedsiębiorcą.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, firma MPK nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Firma MPK uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie nowego regulaminu w Serwisie w formularzach zamówienia.
 3. Regulamin stanowi integralną część zaproszenia do zawarcia Umowy, o którym mowa w §2 ust.5 Regulaminu oraz Umowy, o której mowa w §3 ust.2 Regulaminu.
Zamów by zamówić kontener