KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Wymagane dane
Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pana/ Pani danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie MPK PURE HOME Sp. z o.o. przy ul. Kołobrzeskiej oraz w oddziałach Spółki (adresy poniżej).
Administratorem danych osobowych jest MPK Pure Home Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koło-brzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.
Zbieramy następujące dane osobowe:
• imię,
• nazwisko;
• adres zamieszkania (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
• numer telefonu
• adres e-mail,
• nr PESEL lub nr NIP
• nazwa firmy

2. Cel zbierania danych i podstawa prawa przetwarzania
Zbieramy Państwa dane osobowe:
– na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie wynikających ze zgody (art. 6 ust. 1l lit a RODO),
– w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z  umowy łączącej Pana/ Panią z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
– w celu realizacji oferowanych przez Administratora usług w ramach prowadzonej działalności, m.in. w zakresie systemu odbioru odpadów oraz w celu realizacji obowiązków i praw wynikających z treści łączącego Administratora i organ administracji rządowej stosunku prawnego w za-kresie zleconych w ramach tego stosunku prawnego zadań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
–  w celach marketingowych w postaci konkursów i promocji i celu w przesyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

3. Sposób wykorzystania danych
Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane w siedzibie firmy przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka,  w oddziałach: przy ul. Przemysłowej 45 w Ławach , przy ul. Spółdzielczej 36 w Studziankach k. Białegostoku, przy ul. Brzozowej 143 w Zamieniu k. Mińska Mazowieckiego, przy ul. Leśnej 3 w Wyszkowie znajdujących się w Polsce. Przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.

Dane poczty elektronicznej przechowywane są na serwerach firmy KEI.PL SP. Z O.O.

Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zlecającym świadczenie określonych usług na Pana/ Pani rzecz – przede wszystkim zlecającym organom administracji samo-rządowej. Ponadto dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. zakończenia realizacji świadczenia usług przez Administratora, najpóźniej do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa m.in. prawa podatkowego.
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności udzielonej zgody lub do czasu jej cofnięcia.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą może wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda. W przypadku świadczenia przez Administratora na rzecz osoby, której dane dotyczą usług, podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy oraz świadczenia usług. Odmowa podania danych osobowych tam, gdzie jest to koniecznie może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację usług przez Administratora świadczonych na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Decyzje odnośnie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

W przypadku realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z łączącego go z organem administracji samorządowej w celu świadczenia określonych usług, dane osobowe  pochodzą od tego organu.

W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz w przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Dyrektorem Administracyjnym, wysyłając wiadomość e-mail na adres:

– rodo@purehome.pl lub list na adres ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

– iodo@baraniewski.pl

Dyrektor Administracyjny  lub Inspektor Ochrony Danych rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.